EQ! Inteligencja innego typu cd… A co na to pracodawcy?

Pracodawców mniej interesuje stopień na dyplomie niż zdolność radzenia sobie ze stresem,

zdolność współpracy, łagodzenia konfliktów, samokontroli, motywacji, zaangażowania, sumienności, asertywności, adaptacji do szybko zmieniających się warunków czy empatii.  Trudno podać jednoznaczną definicję EQ. Życia emocjonalnego możemy uczyć się jak dzieci matematyki czy czytania. Od tego zależy sukces w życiu dorosłym.

 

Samoświadomość 

Samoświadomość jest to znajomość własnych emocji, mocnych i słabych stron, rozumienie siebie. To umiejętność, od której zależy samoocena i poczucie własnej wartości, wyobrażenie o sobie i stosunek do samego siebie.  Świadomość sposobów i źródeł motywacji, hierarchii celów oraz nawyków reagowania.

 

Samokontrola 

Panowanie i kierowanie własnymi emocjami, czyli inaczej samoregulacja, samokontrola. Jest to radzenie sobie z gwałtownymi silnymi uczuciami. Samokontrola jest również zdolnością świadomej zmiany siły i kierunku emocji.  Jest to też odpowiedzialność za działania, uczciwość, gotowość do dokonywania zmian oraz zdolność do relaksacji, redukowania stresu. A także umiejętność korzystania z otrzymywanych informacji zwrotnych.

 

Automotywacja

Zdolność motywowania się, mobilizacji, zdolność do koncentracji uwagi na pracy, dążenie do osiągnięcia celów, zaangażowanie i aktywność w podejmowaniu inicjatyw mających doprowadzić do stanu zadowolenia i pewności siebie. Odbieranie niepowodzeń jako wskaźników do kierunku rozwoju i oświadczeń potrzebnych do osiągnięcia celu.

 

Empatia 

Zdoloność rozumienia i respektowania emocji u innych, to ważna umiejętność w kontaktach z ludźmi. Opiera się na własnej samoświadomości i wrażliwości na stany emocjonalne innych. Można powiedzieć, że jest to umiejętność doświadczania emocji innych ludzi. Zdolność przyjmowania perspektywy innych, ich potrzeb i myślenia.

 

Nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi

To nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi, czyli umiejętności społeczne. Umiejętności perswadowania, porozumiewania się, słuchania i otwartości w kontaktach z innymi, konstruktywnego rozwiazywania konfliktów, umiejętności pracy w zespole, tworzeniu i podtrzymywaniu więzi międzyludzkich.

 

W codziennym życiu umiejętności społeczne są potrzebne do podejmowania różnych ważnych decyzji np. jaką podjąć pracę lub określić swoje priorytety, co z kolei jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesów w życiu i ogólnego samozadowolenia z niego. A na polu pracy zawodowej z pewnością wszystkie powyższe umiejętności będą ułatwiały, o ile w ogóle nie umożliwiały funkcjonowanie w środowisku służbowym. Przyczyniając się jednocześnie do większej efektywności pracownika. Stąd coraz większe zainteresowanie pracodawców tą tematyką w trakcie procesów rekrutacyjnych.

 

pozdrawiam

Marza’S