Personal branding za pośrednictwem LinkedIn

Personal branding za pośre­dnictwem LinkedIn

Hey, dziś opowiem Wam o  społeczno­ściowych funkcjach LinkedIn i jak możemy je wyko­rzystać do budo­wania swojej osobistej marki. Profil zawo­dowy LinkedIn świetnie nadaje się do personal brandingu. Poprawnie przy­gotowany może służyć jako nasza wirtu­alna ,,wizytówka’’ nie tylko na samej plat­formie, ale w Sieci w ogóle. Temat jest dość obszerny, jeżeli chcieli­byście dowiedzieć się więcej odsyłam Was do książki Sandry Long LinkedIn for personal branding. The ultimate guide. Tym­czasem przejdźmy do konkretów. Miłego czytania!

Społecznościowe funkcje LinkedIn

Może się wydawać, że budowanie profilu zawo­dowego na LinkedIn kończy się w momencie założenia i uzupeł­nienia Twojego konta. Nic bardziej mylnego! Oczy­wiście, kompletny i aktualny profil jest podstawą, ale kiedy już go mamy, warto przyjrzeć się funkcjom społeczno­ściowym portalu. W jednym z poprzednich wpisów wspominałam już o funkcji ,,Obserwuj’’. Dzisiaj rozwi­niemy temat konta­któw i grup.

Do roku 2017 jeśli chcie­liśmy nawiązać z kimś kontakt na LinkedIn, musie­liśmy zaznaczyć skąd się znamy. Obecnie zrezy­gnowano z tego kroku, co zdecy­dowanie ułatwia sprawę. Roz­wi­janie swojej sieci konta­któw jest ważne nie tylko dla rekru­terów i osób szuka­jących pracy. Może się przydać również spec­ja­listom od marke­tingu, sprze­dawcom i przedsię­biorcom budującym swoją markę personalną. LinkedIn może też służyć jako platforma konta­ktu z klientem.

Możemy również dołączyć do grup związanych z naszą działal­nością. Pomagają one w roz­wi­janiu sieci konta­któw zawo­dowych, ale to nie jedyna ich zaleta. Dzięki treściom opubliko­wanym przez uży­tkow­ników, mogą być dobrym źródłem wiedzy. Zawsze możecie też poradzić się profesjona­listów, jeśli potrze­bujecie pomocy w pracy.

Personal branding

Sandra Long określa personal branding jako aktywne zarzą­dzanie swoim wize­runkiem i budowanie wartości marki w celu zwiększenia kon­kuren­cyjności na rynku pracy. Funkcje, jakie oferuje LinkedIn, oraz jego popu­larność, sprawiają, że nadaje się on idealnie do budowania własnego brandu. Wymaga to jednak zaplano­wania, włożenia pracy w swój profil zawo­dowy, jego ciągłej aktuali­zacji i aktywności na portalu.

Najważniejsze jest, aby stworzony przez nas wize­runek był spójny i zawierał uży­teczne informacje. Pamiętajcie, że każdy element profilu: zdjęcia, doświad­czenie, umiejętności, a nawet nasze konta­kty i grupy, są elementem budowanej marki i wpływają na naszą wiary­godność. Zastanówcie się jak chcecie być postrze­gani i sprawdźcie, czy Wasz LinkedIn pasuje do tego wizerunku. Czy informacje (teksty, zdjęcia) są poprawne i dobrej jakości? Czy są aktualne? Kompletne? Może warto coś dodać, albo zmienić?

Uważajcie jednak dodając treści prywatne, niezwiązane z pracą. Pomimo wielu funkcji społeczno­ściowych, LinkedIn jest jednak przede wszystkim portalem zawo­dowym. Pokazanie się ze swojej codziennej, ludzkiej strony może pomóc w budowaniu osobistej marki, ale może też przynieść odwrotny skutek. Najlepiej, aby wszystko, co publikujemy, było istotne z perspek­tywy naszej pracy.

Jak to połączyć?

Personal branding na LinkedIn można streścić w jednym zdaniu – Zadbaj, żeby każdy element Twojego profilu i wszystko, co publikujesz, było spójne z wizerunkiem, który chcesz wykreować. Wydaje się to oczy­wiste w odnie­sieniu do zdjęć, doświad­czenia i podsta­wowych informacji konta­ktowych. Jednak równie ważne są nasza sieć konta­któw, grupy, do których dołączyliśmy i to, co publikujemy.

Zacznijmy od tego jak nawiązywać konta­kty na LinkedIn. Nie musimy już oznaczać skąd znamy osobę, którą chcemy dodać do naszej sieci konta­któw, nie znaczy to jednak, że możemy dodawać kogo popadnie. Jeśli uży­tko­wnicy będą często odrzucać zapro­szenia albo nasze wiadomości zostaną zgłoszone jako spam, nasz profil może zostać zawieszony lub usunięty. Po pierwsze, pamiętaj o swoim wizerunku. Pomyśl, jaka sieć konta­któw będzie poparciem dla Twoich kompe­tencji, wykształ­cenia i doświadczenia zawo­do­wego. Potwierdzenie Twoich umiejęt­ności przez innych uży­tkow­ników ma ogromną wartość dając społe­czny dowód Twoich kompe­tencji.

Po odnale­zieniu swoich współ­pracowników, klientów i znajomych, możesz spróbować poszerzyć swoją sieć konta­któw o innych profe­sjonalistów ze swojej branży. Warto zajrzeć na czyjś profil zanim do kogoś napiszemy i nadać swojej wiadomości osobistego tonu. Udzie­lacie się w tej samej grupie? Może uczestni­czyliście w tym samym wydarzeniu? Napisz, dlaczego chcesz nawiązać kontakt z danym uży­tko­wnikiem i dodaj coś od siebie. Bez­osobowe, wysyłane masowo ,,ogłoszenia’’ nie robią dobrego wrażenia, zadbaj jednak, żeby Twoja wiadomość nie była zbyt długa. Jeśli uży­tko­wnik włączył taką możliwość, możesz roz­ważyć skorzy­stanie z funkcji ,,Obserwuj’’.

Warto również korzystać z możli­wości publi­kowania wpisów na swoim blogu i w gru­pach, do których należymy. Pomaga to w budowaniu wiary­godności i wartości swojej marki i ułatwia nawiązy­wanie nowych konta­któw zawo­dowych. Możecie w nich również zawrzeć linki do Waszej strony internetowej, innych mediów społeczno­ściowych albo materiałów promo­cyjnych. Zarówno publiko­wanie autorskich treści, jak i inne interakcje (komentarze, gratulacje) zwiększają szansę na to, że nasz profil LinkedIn pojawi się w wynikach wyszukiwania.

Marza’S TIPS

Na koniec krótkie podsumowanie/kilka porad:

– regularnie sprawdzaj jakość informacji na Twoim profilu. Czy są kompletne? Uży­teczne? Istotne? Aktualne?,

– rozwijaj swoją sieć konta­któw,

– rób to z głową! Przeczytaj swoją wiadomość przed wysłaniem,

– dołącz do grup grup związanych z twoją działal­nością. Nie tylko możesz znaleźć tam warto­ściowe konta­kty, możesz się też wiele nauczyć!,

– obserwuj interesujące Cię tematy i profile,

– aktywnie korzystaj z portalu.

Im większa Twoja sieć konta­któw i im częściej coś publi­kujesz, komentujesz i udzielasz się na LinkedIn, tym większa szansa, że Twój profil pojawi się w wynikach wyszu­kiwania.

 

Jeśli potrze­bujesz pomocy z odpo­wiednim przygoto­waniem swojego profilu zawo­dowego LinkedIn, zapraszam do zapoznania się z moją ofertą. Jeśli masz inne pytania, śmiało napisz do mnie na Facebooku!

powodzenia

Marza’S