Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu 

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/MarzaJobDesigner/ jest Marza’S Job Design .

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy  wykorzystaniu postu lub ankiety konkursowej znajdującej się na profilu Marza’S Job Design (zwanej dalej: “Ankietą”).

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa 1 dzień. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem  https://www.facebook.com/legal/terms
  • biorący udział w ankiecie.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Marza’S Job Design, udzielenie zgody aplikacji na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail)  na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Marza’S Job Design.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik biorący w Ankiecie Konkursowej potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

 

5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania, komentowania, lajkowania w Ankiecie konkursowej oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych,

c) wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, po wygraniu konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/MarzaJobDesigner/

 

§3 Zasady konkursu

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy skorzystać z ankiety lub aktywności pod postem umieszczonej pod adresem:

https://www.facebook.com/MarzaJobDesigner/

2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu https://www.facebook.com/MarzaJobDesigner/,

a) ankieta, post na fanpage https://www.facebook.com/MarzaJobDesigner/

b) wziąć udział w głosowaniu, określonej w poście aktywności

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia

4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest udział w głosowaniu.

5. Konkurs przebiega następująco:

a) Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia w trakcie trwania ankiety,

b) Jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców, w terminie do 7 dni od zakończenia ankiety.

c) najpóźniej w 14 dniu zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą messenger, wysyłając wiadomość na adres podany w ankiecie konkursowej.

 

§4 Nagrody

 

1. Nagrodami w konkursie są: audyt Linkedin, ekspertyza CV, korekta Linkedin.

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez messenger oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody ( przesłanie CV lub danych logowania i linku do profilu Linkedin. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. Nagrody zostaną dostarczone drogą elektroniczną, email, messenger, wiadomość, Linkedin.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do przesyłanych dokumentów, które zgłasza, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Ankiety Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: kontakt@jobdesigner.pl

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem “Reklamacja” w terminie 14 od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie emaila z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.